标题

这是一级标题#这是一级标题

这是二级标题## 这是二级标题

这是三级标题### 这是三级标题

这是四级标题#### 这是四级标题

这是五级标题##### 这是五级标题
这是六级标题###### 这是六级标题

这是加粗的文字**这是加粗的文字**
这是倾斜的文字*这是倾斜的文字*
这是斜体加粗的文字 ***这是斜体加粗的文字***
这是加删除线的文字 ~~这是加删除线的文字~~

这是引用的内容 >这是引用的内容

这是引用的内容 >>这是引用的内容

这是引用的内容 >>>>>>>>>>这是引用的内容

指定图片大小

IMAGE ALT TEXT HERE

<a href="https://nas.allbs.cn:9006/cloudpic/2022/07/29569a0f2723909cf3b92068ab1226aa.png" target="_blank"><img src="https://nas.allbs.cn:9006/cloudpic/2022/07/29569a0f2723909cf3b92068ab1226aa.png"
alt="IMAGE ALT TEXT HERE" width="50" height="50" border="10" /></a>

---
---- ----
*** ***
***** *****

链接

百度 [百度](http://baidu.com)

超链接名 <a href="超链接地址" target="_blank">超链接名</a>

提示快标签

默认 提示块标签

default 提示块标签

primary 提示块标签

success 提示块标签

info 提示块标签

warning 提示块标签

danger 提示块标签

{% note simple %}
默认 提示块标签
{% endnote %}

{% note default simple %}
default 提示块标签
{% endnote %}

{% note primary simple %}
primary 提示块标签
{% endnote %}

{% note success simple %}
success 提示块标签
{% endnote %}

{% note info simple %}
info 提示块标签
{% endnote %}

{% note warning simple %}
warning 提示块标签
{% endnote %}

{% note danger simple %}
danger 提示块标签
{% endnote %}

列表

 • 列表内容 - 列表内容
 • 列表内容 + 列表内容
 • 列表内容 * 列表内容

注意:- + * 跟内容之间都要有一个空格

 1. 列表内容 1. 列表内容
 2. 列表内容 2. 列表内容
 3. 列表内容 3. 列表内容

注意:序号跟内容之间要有空格

表格

表头 表头 表头
内容 内容 内容
内容 内容 内容
表头|表头|表头
---|:--:|---:
内容|内容|内容
内容|内容|内容

第二行分割表头和内容。

 • 有一个就行,为了对齐,多加了几个
  文字默认居左
  -两边加:表示文字居中
  -右边加:表示文字居右
  注:原生的语法两边都要用 | 包起来。此处省略
姓名 技能 排行
刘备 大哥
关羽 二哥
张飞 三弟
姓名|技能|排行
--|:--:|--:
`刘备`|*哭*|**大哥**
关羽|打|二哥
张飞|骂|三弟

代码块

代码内容

代码...
代码...
代码...

流程图

时序图

甘特图

类图

Git 图

实体关系图

用户旅程图

状态图

饼图

上标、下标、求和、括号

x2xye3x0a1T1030[s(s+1)(s1)(s2)]{xy}x^2 x^y e^3 x_0 a_1 T_1 \sum \sum_0^3 \sum_0^{\infty} \sum_{-\infty}^{\infty} [s(s+1)-(s-1)(s-2)] \lbrace x-y \rbrace
{% katex %}
x^2
x^y 
e^3

x_0
a_1
T_1

\sum

\sum_0^3 
\sum_0^{\infty} 
\sum_{-\infty}^{\infty}

[s(s+1)-(s-1)(s-2)]	

\lbrace x-y \rbrace
{% endkatex %}

三角函数、指数、对数

sin(x)cos(x)tan(x)log210ln2\sin(x) \cos(x) \tan(x) \log_2 10 \ln2
{% katex %}
\sin(x)

\cos(x)

\tan(x)

\log_2 10	

\ln2
{% endkatex %}

运算符

×÷±x+yzababbaxy1x+1\times \div \pm \mp \sum \prod \partial \int \displaystyle\int \neq \geq \leq \approx x+y \ngeq z a \cdot b a \ast b \frac{b}{a} \frac{x}{y} \frac{1}{x+1}
{% katex %}
\times	

\div

\pm

\mp	

\sum	

\prod	

\partial	

\int 

\displaystyle\int

\neq	

\geq	

\leq	

\approx	

x+y \ngeq z	

a \cdot b	

a \ast b	

\frac{b}{a}
\frac{x}{y}
\frac{1}{x+1}
{% endkatex %}

数学符号

ax˙x¨aˉa^ıȷ\infty \vec{a} \dot{x} \ddot{x} \bar{a} \hat{a} \imath \jmath \ldots \cdots \vdots \ddots
{% katex %}
\infty	

\vec{a}	

\dot{x}	

\ddot{x}	

\bar{a}	

\hat{a}	

\imath
\jmath	

\ldots
\cdots
\vdots
\ddots
{% endkatex %}

高级运算符

xyzlimy0xxylimy0xxyy0xxyy0xxy0xdx0xdxxy2xy2\overline{xyz} \lim^{x \to \infty}_{y \to 0}{\frac{x}{y}} \displaystyle \lim^{x \to \infty}_{y \to 0}{\frac{x}{y}} \sum^{x \to \infty}_{y \to 0}{\frac{x}{y}} \displaystyle \sum^{x \to \infty}_{y \to 0}{\frac{x}{y}} \int^{\infty}_{0}{xdx} \displaystyle \int^{\infty}_{0}{xdx} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial^2x}{\partial y^2}

集合运算

xyxyxyxyRZx\in y x \notin y x \subset y x \supset y \subseteq \supseteq \cup \cap \setminus \bigodot \bigotimes \bigoplus \mathbb{R} \mathbb{Z}
{% katex %}
x\in y

x \notin y

x \subset y

x \supset y

\subseteq

\supseteq

\cup	

\cap	

\setminus	

\bigodot	

\bigotimes	

\bigoplus	

\mathbb{R}	

\mathbb{Z}
{% endkatex %}

其他

x+yy+zx+ya+b+ca+b+c\displaystyle{x+y}{y+z} \underline {x+y} \overbrace {a+b+c} \underbrace {a+b+c}
{% katex %}
\displaystyle{x+y}{y+z}	

\underline {x+y}

\overbrace {a+b+c}

\underbrace {a+b+c}
{% endkatex %}

希腊字母 大小写对应

αAβBγΓδΔϵEζZηθικλμνξοπρστυϕχψωΩ\alpha\Alpha \beta\Beta \gamma\Gamma \delta\Delta \epsilon\Epsilon \zeta\Zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \omicron \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega \Omega
{% katex %}
\alpha\Alpha

\beta\Beta

\gamma\Gamma

\delta\Delta

\epsilon\Epsilon

\zeta\Zeta

\eta

\theta

\iota

\kappa

\lambda

\mu

\nu

\xi

\omicron

\pi

\rho

\sigma

\tau

\upsilon

\phi

\chi

\psi

\omega \Omega
{% endkatex %}

切换tab

This is Tab 1.

This is Tab 2.

This is Tab 3.

文字高亮

臣亮言:先帝 創業未半,而中道崩殂 。今天下三分,益州疲敝 ,此誠危急存亡之秋 也!然侍衞之臣,不懈於內;忠志之士 ,忘身於外者,蓋追先帝之殊遇,欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽,以光先帝遺德,恢弘志士之氣;不宜妄自菲薄,引喻失義,以塞忠諫之路也。
宮中、府中,俱為一體;陟罰臧否,不宜異同。若有作奸犯科 ,及為忠善者,宜付有司,論其刑賞,以昭陛下平明之治;不宜偏私,使內外異法也。

按钮示例

按钮一 按钮二 按钮三 按钮四 按钮五 按钮六 按钮七

时间线

2022

01-02

时间点1

{% timeline 2022,purple %}
<!-- timeline 01-02 -->
时间点1
<!-- endtimeline -->
{% endtimeline %}

键盘按键

<p>To reboot your computer, press <kbd>ctrl</kbd>+<kbd>alt</kbd>+<kbd>del</kbd>.</p>

To reboot your computer, press ctrl+alt+del.

图片说明

图片加入说明

![图片加入说明](https://nas.allbs.cn:9006/cloudpic/2022/07/29569a0f2723909cf3b92068ab1226aa.png "图片说明情况")

友情链接

{% flink %}
- class_name: 友情链接
 class_desc: 那些人,那些事
 link_list:
  - name: JerryC
   link: https://jerryc.me/
   avatar: https://jerryc.me/img/avatar.png
   descr: 今日事,今日毕
  - name: Hexo
   link: https://hexo.io/zh-tw/
   avatar: https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/6657ba50e702d84afb32fe846bed54fba1a77add/827ae/logo.svg
   descr: 快速、简单且强大的网誌框架

- class_name: 网站
 class_desc: 值得推荐的网站
 link_list:
  - name: Youtube
   link: https://www.youtube.com/
   avatar: https://i.loli.net/2020/05/14/9ZkGg8v3azHJfM1.png
   descr: 视频网站
  - name: Weibo
   link: https://www.weibo.com/
   avatar: https://i.loli.net/2020/05/14/TLJBum386vcnI1P.png
   descr: 中国最大社交分享平台
  - name: Twitter
   link: https://twitter.com/
   avatar: https://i.loli.net/2020/05/14/5VyHPQqR6LWF39a.png
   descr: 社交分享平台 
   
{% endflink %}

第三方链接

{% link 获取网站的Favicon图标并显示在你的网页上,github,https://github.com/chenqi92/allbs %}

多选

纯文本测试

支持简单的 markdown 语法

支持自定义颜色

绿色 + 默认选中

黄色 + 默认选中

青色 + 默认选中

蓝色 + 默认选中

增加

减少

{% checkbox 纯文本测试 %}
{% checkbox checked::支持简单的 [markdown](https://guides.github.com/features/mastering-markdown/) 语法 %}
{% checkbox red::支持自定义颜色 %}
{% checkbox green checked::绿色 + 默认选中 %}
{% checkbox yellow checked::黄色 + 默认选中 %}
{% checkbox cyan checked::青色 + 默认选中 %}
{% checkbox blue checked::蓝色 + 默认选中 %}
{% checkbox plus green checked::增加 %}
{% checkbox minus yellow checked::减少 %}
{% checkbox times red checked::叉 %}

单选

纯文本测试

支持简单的 markdown 语法

支持自定义颜色

绿色

黄色

青色

蓝色

{% radio 纯文本测试 %}
{% radio checked, 支持简单的 [markdown](https://guides.github.com/features/mastering-markdown/) 语法 %}
{% radio red, 支持自定义颜色 %}
{% radio green, 绿色 %}
{% radio yellow, 黄色 %}
{% radio cyan, 青色 %}
{% radio blue, 蓝色 %}
{% frame iphone11 | img=https://nas.allbs.cn:9006/cloudpic/2022/07/66e02dfa0bd273d9e2c6be4fdd930a41.png | part=top %}

网盘

{% pandown baidu::https://example.com::1234::百度网盘 %}

折叠框

查看默认打开的折叠框

这是一个默认打开的折叠框。

查看代码测试
private String xxx;
查看列表测试
 • haha
 • hehe
查看嵌套测试
查看嵌套测试2
查看嵌套测试3

hahaha

{% folding cyan open, 查看默认打开的折叠框 %}

这是一个默认打开的折叠框。

{% endfolding %}

{% folding green, 查看代码测试 %}


{% endfolding %}

{% folding yellow, 查看列表测试 %}

- haha
- hehe

{% endfolding %}

{% folding red, 查看嵌套测试 %}

{% folding blue, 查看嵌套测试2 %}

{% folding 查看嵌套测试3 %}

hahaha <span><img src='https://cdn.jsdelivr.net/gh/volantis-x/cdn-emoji/tieba/%E6%BB%91%E7%A8%BD.png' style='height:24px'></span>

{% endfolding %}

{% endfolding %}

{% endfolding %}

行内图片

这是 一段话。

这又是 一段话。

这是 {% inlineimage https://gcore.jsdelivr.net/gh/volantis-x/cdn-emoji/aru-l/0000.gif %} 一段话。

这又是 {% inlineimage https://gcore.jsdelivr.net/gh/volantis-x/cdn-emoji/aru-l/5150.gif::height=40px %} 一段话。

添加描述:

每天下课回宿舍的路,没有什么故事。
每天下课回宿舍的路,没有什么故事。

指定宽度:

image

指定宽度并添加描述:

每天下课回宿舍的路,没有什么故事。
每天下课回宿舍的路,没有什么故事。

设置占位背景色:

优化不同宽度浏览的观感
优化不同宽度浏览的观感
添加描述:

{% image https://gcore.jsdelivr.net/gh/volantis-x/cdn-wallpaper-minimalist/2020/025.jpg::alt=每天下课回宿舍的路,没有什么故事。 %}

指定宽度:

{% image https://gcore.jsdelivr.net/gh/volantis-x/cdn-wallpaper-minimalist/2020/025.jpg::width=400px %}

指定宽度并添加描述:

{% image https://gcore.jsdelivr.net/gh/volantis-x/cdn-wallpaper-minimalist/2020/025.jpg::width=400px::alt=每天下课回宿舍的路,没有什么故事。 %}

设置占位背景色:

{% image https://gcore.jsdelivr.net/gh/volantis-x/cdn-wallpaper-minimalist/2020/025.jpg::width=400px::bg=#1D0C04::alt=优化不同宽度浏览的观感 %}

相册